Niniejszy Regulamin określa zasady na jakich użytkownicy mogą korzystać z serwisu funkcjonującego pod domeną Gamegator.pl. Warunkiem korzystania z Usług jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Dostęp do treści w serwisie Gamegator.pl oraz korzystanie z jego funkcjonalności nie podlega opłatom. Warunkiem skorzystania ze wszystkich funkcjonalności serwisu jest rejestracja konta, wymagająca posiadania konta poczty elektronicznej.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji Regulaminu w dowolnym terminie, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników. Użytkowników obowiązuje zawsze aktualny Regulamin znajdujący na stronie www.gamegator.pl/static/regulamin. Wszelkie zmiany powodowane są rozwojem serwisu oraz zmieniającymi się technologiami. Korzystanie z serwisu traktowane jest jako akceptowanie wprowadzonych zmian.

Ostatnia aktualizacja: 20 maja 2015 roku.

 1. Konto – wydzielona strona dla danego Użytkownika serwisu Gamegator.pl, zawierająca informacje powiązane z działaniami Użytkownika w Serwisie (Profil).
 2. Serwis – serwis internetowy dostępny pod domeną Gamegator.pl, będący platformą komunikacyjną służącą wymianie informacji między Użytkownikami, dostępnych w Internecie, umożliwiający ich komentowanie i ocenianie treści.
 3. Użytkownik – osoba zarejestrowana w serwisie Gamegator.pl.
 4. Katalog – Miejsce publikacji wpisów dodawanych przez Użytkowników.
 5. Wpis – Treść utworzona i dodana przez użytkownika, która może być oceniana i komentowana
 1. Zarejestrować się w Serwisie może każdy pod warunkiem ukończenia trzynastego roku życia.
 2. W celu dokonania rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny podając nazwę użytkownika, adres e-mail oraz hasło. Użytkownik podczas rejestracji może połączyć swoje konto Facebook z kontem serwisu Gamegator.pl celem uproszczenia procedury rejestracji oraz przyszłego logowania się. Serwis zewnętrzny może przewidywać dodatkowe warunki skorzystania z takiej opcji.
 3. Użytkownik uzyskuje dostęp do wszystkich funkcjonalności po zalogowaniu się na aktywne konto.
 4. W wyniku rejestracji tworzone jest Konto użytkownika umożliwiające dostęp do pełnej funkcjonalności serwisu. W ramach konta tworzony jest Profil, który Użytkownik, dobrowolnie może uzupełnić o dodatkowe dane, mogąc je zmieniać i usuwać w dowolnym momencie.
 5. Użytkownik Serwisu ma dostęp wyłącznie do informacji jawnych (publicznych), powiązanych z kontami pozostałych użytkowników.
 6. Każdy Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno konto, chyba że uzyska zgodę Serwisu na kolejne. Jeżeli Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto, wszystkie Konta Użytkownika mogą zostać zablokowane do czasu usunięcia powielonych Kont.
 1. Serwis Gamegator.pl jest agregatorem treści, służącym do wymiany informacji między użytkownikami.
 2. Użytkownik może dodawać do serwisu wyszukane przez siebie w Internecie informacje lub stworzyć własny, autorski Wpis.
 3. Nowe Wpisy otrzymują status Nowe i są umieszczane w odpowiedniej Kategorii gdzie są poddawane ocenie innych Użytkowników.
 4. Użytkownicy dokonują oceny Wpisów oddając na nie głos pozytywny lub negatywny. Głos może zostać zmieniony lub wycofany. Osoby, które oddały głos na dany wpis są widoczne na stronie wpisu dla pozostałych Użytkowników jako głosujący „za” lub „przeciw”.
 5. W chwili gdy Wpis osiągnie wymaganą liczbę głosów zostanie opublikowany w katalogu głównym Serwisu (na stronie głównej) i przestanie być widziany w Katalogu z nowymi wpisami. Osiągnięcie liczby wymaganych głosów musi nastąpić w przeciągu 10 dni w przeciwnym razie Wpis nie będzie mógłbyć promowany na stronę główną.
 6. Serwis zastrzega sobie prawo pozbawienia możliwości promocji na stronę główną serwisu wybranych wpisów bez podania przyczyn.
 7. Użytkownicy mogą komentować dodane wpisy oraz odpowiadać na komentarze stosując się do ogólnie przyjętych norm społecznych.
 8. Wszelkie działania podejmowanie przez Użytkowników Serwisu powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W szczególności zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści jakie zamieszcza w Serwisie Gamegator.pl.
 10. Dodawane Wpisy powinny powinny zostać jasno i zrozumiale zredagowane. Nie mogą także naruszać obowiązujących przepisów prawa oraz praw osób trzecich.
 11. Dodawane Wpisy muszą dotyczyć gier i tematów pokrewnych. Niedozwolone jest dodawanie treści innych niż powiązanych z grami a w szczególności treści o charakterze pornograficznym oraz nawołujących do przemocy lub nienawiści.
 12. Użytkownik zamieszczając dane w postaci: wpisów, komentarzy, obrazów lub innych, wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez Serwis na potrzeby jego działalności oraz innych Użytkowników w zakresie użytku osobistego przez czas nieokreślony.
 13. Użytkownicy zobowiązują się do nie działania na szkodę Serwisu a w szczególności do zaniechania działań takich jak zamieszczanie SPAMu, manipulowanie wynikami oraz zaniechania działań o charakterze uciążliwym dla pozostałych Użytkowników.
 14. Użytkownik może zamieszczać w Serwisie wyłącznie materiały, do których posiada stosowne prawa lub zostały udostępnione na zasadach licencji umożliwiających ich wykorzystanie. W tym drugim przypadku, Użytkownik zobowiązany jest zadbać o to, aby warunki licencji nie zostały naruszone.
 15. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników, ani za treść wszelkich danych przez nich dostarczanych. Serwis nie ma obowiązku weryfikacji dodawanych Wpisów oraz komentarzy.
 16. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, o ile nie wie o ich niezgodności z obowiązującym prawem. W przypadku potwierdzonego zawiadomienia, niezwłocznie uniemożliwi dostęp do bezprawnych danych bez uprzedniego informowania o tym Użytkownika, który dane dostarczył.
 17. Serwis zastrzega sobie prawo do edycji treści lub usunięcia Wpisu wraz ze wszystkimi komentarzami lub pojedynczych komentarzy, jeżeli następuje naruszenie Regulaminu.
 18. Jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Serwis może zablokować jego konto uniemożliwiając zalogowanie się, bez informowania o tym.
 19. Serwis dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom stały dostęp do świadczonych usług. Jednakże Serwis Gamegator.pl nie udziela gwarancji, że korzystanie z serwisu będzie przebiegało bez błędów i przerw oraz zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do serwisu w dowolnym terminie, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników. Użytkownikom nie przysługują roszczenia z uwagi na brak dostępu do usług.
 20. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie do serwisu Gamegator.pl spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem, awariami, w tym awariami sieci Internet i awariami sprzętu lub oprogramowania, którego właścicielem jest Użytkownik.
 21. Serwis Gamegator.pl przywiązuje dużą wagę do zagwarantowania bezpieczeństwa korzystania z serwisu, ale nie gwarantuje, że serwis będzie wolny od wirusów oraz innych elementów, które mogą być powodem szkody poniesionej przez Użytkownika.
 1. Wypełnienie danych w formularzu rejestracji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Serwis (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji funkcjonalności Serwisu. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator Serwisu.
 3. Każdy użytkownik ma możliwość wglądu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji i usunięcia. Dane osobowe użytkownika nie są przekazywane podmiotom trzecim.
 4. Użytkownicy są również osobiście odpowiedzialni za bezpieczne przechowywanie danych osobowych oraz wykorzystywanie udostępnionych im parametrów umożliwiających korzystanie z spersonalizowanych części serwisu, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez Użytkownika.
 5. Serwis zastrzega, że używa plików cookies – są to małe pliki tekstowe, umieszczane na komputerze Użytkownika przez przeglądarkę. Służą one do identyfikacji Użytkownika, jego osobistych preferencji oraz podniesienia jakości oferowanych usług.
 6. Dane statystyczne zgromadzone przez Serwis mogą zostać wykorzystane do wewnętrznych analiz przeprowadzanych w celu poprawy jakości usług oferowanych przez Gamegator.pl.
 1. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie w dowolnym momencie.
 2. Oświadczenie o chęci rezygnacji z usług Serwisu Użytkownik może złożyć elektronicznie na adres kontakt@gamegator.pl.
 3. Serwis może zakończyć świadczenia usług na rzecz Użytkownika poprzez usunięcie jego konta natychmiastowo gdy Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, podał nieprawdziwe dane lub złożył nieprawdziwe oświadczenia.
 4. Usunięcie Konta nie powoduje automatycznego usunięcia wszystkich treści, jakie Użytkownik zamieścił w Serwisie. Serwis, z zastrzeżeniem jej uprawnień, nie usuwa w takim przypadku zamieszczonych Wpisów, komentarzy i oddanych głosów.
 1. Właścicielem serwisu jest osoba prywatna. Właściciel jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Regulamin jest udostępniany na stronie internetowej Serwisu pod adresem http://gamegator.pl/static/regulamin.
 3. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do usunięcia swojego konta zgodnie z zasadami określonymi w paragrafie 5.
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.